A.f. corporale

mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe.

A.f. necorporale
sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.

acciza
Impozit indirect care se percepe in unele tari asupra unor obiecte de consum.

accize
Sunt taxe speciale de consum datorate bugetului de stat, pentru anumite produse precizate prin reglementari fiscale

Acreditiv
separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza sa se efectueze plati catre acest furnizor pentru materialele aprovizioanate, lucrarile executate sau serviciile prestate. Acreditivul se foloseste atunci cand unitatea platitoare nu si-a achitat la timp obligatiile fata de furnizor si acesta solicita garantarea incasarii drepturilor ce i se cuvin, prin deschiderea acreditivului.

acreditive
document prin care o institutie bancara da altei institutii dispozitia de a plati o suma de bani beneficiarului

Act
document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie

Actionar
pers. fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni

Actiune
hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend

Actiunea
un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea
si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.

Activ
se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.

activ imobilizat
formeaza primul post care apare in cadrul bilantului contabil,element patrimonial concretizat in bunuri si valori,destinat sa serveasca unitatii ,pentru realizarea activitatii pe o perioada mai mare de un an

active circulante
un activ circulant este achizitionat sau produs
pentru consum propriu sau in scopul comercializarii, o creanta aferenta ciclurilor de exploatare, de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilitate nu este restrictionata ; din aceasta categorie fac parte : – stocurile, inclusiv valoarea serviciilor prestate pt. care nu a fost intocmita fc. – creante – investitii pe termen scurt – casa si conturile la banca

active circulante (curente)
numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile.De regula activele curente nu sunt foarte profitabile, dar tind sa confere lichiditate si siguranta operatiunilor unei societati

Active financiare
plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de unan, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.

Active fixe
sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.

active nete
diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor unei companii

activitati fara scop patrimonial
activitate nonprofit care contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local (asociatii sau fundatii constituite cf legii)

adaos comercial
diferenta dintre pretul de vanzare a unui bun si cel de achizitie a bunului respectiv

Adaosul comercial
suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.

afaceri
tranzactii comerciale,financiare,industriale de interes personal,a pozitiei sociale sau politice a cuiva

Ajustari pentru depreciere
sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.Ajustarile de valoare mai pot fi si permanente, denumite si amortizari,in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale

Ambalajele
obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori.

Amenda
sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.

Amortizare lineara
presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.

amortizare lineara
presupune repartizarea uniforma a cotei-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor , asupra cheltuielilor de exploatare , pe durata normala de de utilizare ; se mai numeste amortizare contabila sau economica

Amortizarea
partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor.

amortizarea
echivalentul valoric al deprecierii ireversibile

Amortizarea accelerata
presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala.

Amortizarea degresiva
presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare fiscala.

anglo saxon
sistem contabil reprezentat �n principal in SUA ?i Marea Britanie (dar nu numai); informarea contabil-financiar? are un obiectiv precis ?i anume ea urm?re?te s? serveasc? interesele investitorilor; lucrarile contabile nu se desfasoara pe baza unor norme, principii si reguli stabilite prin lege, ci pe baza experientelor contabile indelungate.

antrepriza
Lucrare industriala.comerciala ,de constructii
(lucrare propriu zisa)efectuata de intreprindere specializata.

anuitate
Suma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual).

Arhivarea
se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.

Articolul contabil
este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.

Articolul contabil compus
este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.

Articolul contabil de stornare
serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.

Articolul contabil simplu
este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.

audit
verificare a tuturor proceselor intr-o societate, in acest fel se poate analiza eficienta societatii

Avansuri de trezorerie
sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie.

Avertismentul
sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere.

aviz de credit
documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont

aviz
de insotire
este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate cat si in relatia client-furnizor. Serveste ca document de descarcare/incarcarea a gestiunii

______________________________

Balanta de verificare
este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.

Balanta sah
o balanta de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare.

balanta verificare
este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se considera necesar. Cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

Bancruta
insolvabilitate in relatiile cu o institutie de credit,

Bancruta frauduloasa
acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca

Barter
schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.

Bilant
este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.

Bilet la ordin
un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.

Bon de comanda-chitanta
formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.

Bon de restituire
serveste ca:dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite de sectiile de fabricatie principale si auxiliare; document justificativ de incarcare in gestiunea primitorului; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate; se intocmeste in doua exemplare, pe masura restituirii la magazie a valorilor materiale, de organul care efectueaza restituirea (sectii, ateliere) si care semneaza la rubrica corespunzatoare. Nu se completeaza rubrica “Unitatea”.

Bonul de consum
prin care se da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.

Bonul de lucru
prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite.

Broker
persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte

Buget
totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata

BUN MOBILIAR
Obiect identificabil ,portabil
si corporal,considerat de public drept personal ;.(ex,mobilier,colectii,aparate,active curente ale unor intreprinderi,stocuri,obiecte de inventar)

______________________________________________

Caiet de sarcini
documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei

Cambie
titlu de credit, de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.

Capital
suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati

capital angajat
capital imprumutat+capital propriu

capital curent
– poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la ora actuala – pentru a evalua societatea se are in vedere principiul prudentei; – capitalul propriu sau activul net al unei societati cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului; – activul net contabil (ANC)= total active – total datorii

capital fix
este reprezentat prin masini si utilaje ,agregate, constructii, care paarticipa integral la obtinerea produselor

capital fix activ
reprezinta capitalul fix(active imobilizate) al unei societati care participa efectiv la procesul de productie

capital propriu
activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor

Capital social
valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.

CAPITAL SOCIAL AMORTIZAT
Consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marimea capitalului social ,ci doar structura.Aceasta rambursare facindu-se prin decizia AGA

Cartea Mare
se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.

cash flow
reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilant, contract,credit) – sinonim cu fluxul de trezorerie (in franceza le flux de tresorerie)

cash-flow
(flux de numerar)cash defineste capacitatea de autofinantare ,iar flow defineste fluxul net al lichioditatii disponibile la sfirsitul perioadei adica a incasarilor si platilor

casierie
incapere, serviciu, ghiseu, birou intr-o societate unde se primesc , se pastreaza, sau se distribuie banii. – serviciu intr-o societate care efectueaza incasarile si platile numit casa (casierie)

cass
principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii populatiei in Romania,sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice contribuie cu o suma proportionala cu vneitul lor,sistem care creeaza o solidaritate intre ei sanatosi si cei bolnavi,intre tineri si batrani.

Cec
document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata

Cecul in numerar
document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.

Cenzor
persoana numita sa faca verificarea unei activitati

CERTIFICATE
documente oficiale ,acte oficiale prin care se confirma exactitatea unui fapt,autenticitatea unui inscris sau care atesta o anumita calitate.

casierie
incapere, serviciu, ghiseu, birou intr-o societate unde se primesc , se pastreaza, sau se distribuie banii. – serviciu intr-o societate care efectueaza incasarile si platile numit casa (casierie)

cass
principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii populatiei in Romania,sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice contribuie cu o suma proportionala cu vneitul lor,sistem care creeaza o solidaritate intre ei sanatosi si cei bolnavi,intre tineri si batrani.

Cec
document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata

Cecul in numerar
document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.

Cenzor
persoana numita sa faca verificarea unei activitati

CERTIFICATE
documente oficiale ,acte oficiale prin care se confirma exactitatea unui fapt,autenticitatea unui inscris sau care atesta o anumita calitate.

Cheltuieli
sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.

Cheltuieli aferente deductibile
cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.

cheltuieli de desfacere
sau costul complet, cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate

cheltuieli de exploatare
Cheltuielile aferente opera?iilor legate de activitatea principal? sau de exploatare, care se identific? cu obiectul de activitate al unei �ntreprinderi, operatiuni considerate curente sau obisnuite. In aceasta categorie putem avea: 1. cheltuielile privind stocurile; 2. cheltuieli cu servicii executate de terti; 3. cheltuieli cu personalul; 4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; 5. Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli de productie
sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.

Cheltuieli exceptionale
reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se referaĂĄlaĂĄ: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.

Cheltuieli inregistrate in avans
sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.

Cheltuieli nedeductibile
sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.

Chitanta
document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.

cifra de afaceri
reprezinta insumarea vanzarilor de marfuri,a serviciilor prestate si a productiei vandute

circuit documente
atest? derularea activit??ii planificate, organizare rationala a gestionarii documentelor contabile de la intrare pana la arhivarea lor respectand regulamentul de organizare si functionare a unitatii

Clauza
prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.

Clearing
sistem de plata prin compensare, fara numerar

clienti creditori
contul 419 “clienti creditori”, cont de pasiv care, reprezinta avansurile incasate de la clienti pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari = soldul reprezinta sumele datorate clientilor creditori ;

cod fiscal
act normativ ce cuprinde o culegere sistematica de reguli privitoare la fiscalitate

Comanda
document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.

Comision
suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.

comision de scondare
suma de bani,retinuta de catre banca atunci cand se plateste cuiva anticipat,valoarea unei polite.

Comisionar
persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani

Comitent
persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului

Comodat
imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat

compararea faptic-scriptic
stocul faptic (real) se gaseste in listele de inventariere, iar stocul scriptic (calculat) se determina tinandu-se cont de marfa existenta in prima zi a lunii la care se adauga intrarile si se scad iesirile.

CONCURENTA
Totalitatea relatiilor dintre cei care actioneaza pe aceeasi piata pentru realizarea propriilor interese in conditii de libertate economica

Conosament
documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime

constructii
cladiri executata din zidarie , lemn , metal , beton,etc.., pe baza unui proiect , care serveste la adapostirea oamenilor, animalelor, obiectelor, etc..,ex casa, edificiu ,cladire… – ramura de baza a economiei nationale care are de baza ca obiect de activitate executarea constructiilor,studiul si proiectarea lor

Cont curent
mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.

conta financiara
sau conta generala, reprezinta ansamblu operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi, pe baza normelor si a regulilor speciale ;

Contabilitate
stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.

contabilitate primara
inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii

contabilitate sintetica
oglindeste mijloacele,sursele si procesele economice in expresie valorica sub aspectul continutului lor.

Contabilitatea de gestiune
denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntĂĄ: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.

Continuitatea activitatii
impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.

Contract
act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice

Contractul colectiv de munca
se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.

Contraventia
fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.

Contributia de asigurari
sociale
este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale.

Contributia la fondul de somaj
reprezinta o cheltuiala de productie sau de circulatie, un element al costurilor.

Control
inainte de a se inregistra in contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exactitatea datelor contabile. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte si anumeĂĄ: verificarea formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond.

Contul de profit si pierderi
cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.

Conturi inafara bilantului
clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.

Conversia obligatiunilor in actiuni
in acest caz, societatea a primit anterior, un imprumut pe baza de obligatiuni, iar la scadenta, cu acordul creditorului sau, in locul restituirii sumei, creditorul devine actionar la societate (posesorul unui numar de actiuni in valoare egala cu suma imprumutata si nerestituita).

Corectarea
se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii opera

cost de productie
reprezinta expresia valorica a consumurilor de munca vie si materializata, efectuate in scopul obtinerii unui produs
la un moment dat, consumuri care imbraca forma cheltuielilor de productie si desfacere suportate de societate.

cost fix
este costul care ramane constant pe total, indiferent de modificarea volumului activitatii

Cost istoric
acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar creantele si obligatiile, la valoarea lor nominala.

Costul de achizitie
se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.

Costul de desfacere sau costul complet
cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate.

Costul de productie
se compune din costul de achizitie al materiilor si materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime in vederea transformarii in produs finit (cheltuielile directe si cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv).

Costul unitar mediu ponderat (Cup)
valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a adaugat cantitatea intrata.

Costuri antecalculate
costul la care sunt inregistrate sculele, dispozitivele si verificatoarele din productie proprie, materialele din productie proprie folosite in procesul de productie.

Creantele
valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.

Credit fiscal extern
suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania.

credit note
document folosit pentru a rectifica sau ajusta erori facute in facturi
de vanzare care au fost trimise deja cumparatorului

creditare
*relatie aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane cu conditia sa fie inapoiate la un anumit termen numit scadenta; * amanarea platii pentru bunurile livrate sau serviciile prestate; *operatia de inregistrare a unei sume in creditul unui cont

Custode
persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare

Custodie
incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri

_____________________________

dae
Dobanda anuala efectiva exprima sub forma procentuala costul total al unui credit. Rolul DAE este tocmai de a aduce la acelasi numitor comun toate costurile unui credit. Mai precis, DAE transforma si comisioanele aferente unui imprumut sub forma unei dobanzi. In acest fel, devine posibila compararea a doua credite, indiferent de tipul comisioanelor percepute. Iar diferenta dintre DAE si rata dobanzii se datoreaza in mare parte acestor costuri suplimentare: comisioane initiale, lunare, anuale, prime de asigurare de viata
, etc

data depunerii bilantului
reprezinta termenul la care bilantul trebuie depus la Administratia Finantelor Publice Locale conform legilor in vigoare. – data la care bilantul a fost depus si inregistrat cu numar de ordine l la Administratia Finantelor Publice Locale.

datorie
sursa de finantare externa pusa la dispozitia intreprinderii de institutii financiare, furnizori sau terti

datorii contingente
o obligatie potentiala aparuta ca urmare a unor evenimente trecute,anterior datei bilantului si a caror existenta se confirma numai de aparitia sau neaparitia mai multor evenimente

Debitori
toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valorile avansate urmeaza sa dea un echivalent corespunzator

Declaratia de venit global
documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.

declaratie recapitulativa
document prin care se declara centralizat anumite elemente ce fac obiectul unei lucrari contabile, juridice, etc.

Deduceri personale
suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.

Deficit
suma cu care cheltuielile/platile depasesc veniturile/incasarile

delegatie
document justificativ prin care cineva este desemnat sa reprezinte societatea sau sa actioneze in numele cuiva ;

Deponentii
persoane fizice neinregistrate ac agenti economici sau persoane juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.

DEPOZIT BANCAR
Sume de bani (hartii de valoare, obiecte de valoare) depuse spre pastrare la o banca pentru care aceasta plateste o dobanda. Depozitele bancare sunt “la vedere” – caz in care sumele pot fi retrase oricand sau “la termen” – caz in care sumele nu pot fi retrase decat la expirarea termenelor pentru care au fost constituite.

Diferente de curs valtutar
intre data inregistrarii creantelor in devize si data incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.

Diferente favorabile de curs valutar
pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mare decat cursul initial.

Diferente nefavorabile de curs valutar
pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mic decat cursul initial.

Diferentele de conversie-pasive ( denumite si beneficii latente)
diferenta favorabila de curs valutar intre data intrarii in patrimoniu a creantelor si obligatiilor exprimate in devize si data inchiderii exercitiului financiar.

discaunt
cauta cuvantul discount

discount comercial
reducere sau diminuare acordata in cota procentuala;

Disponibilitati banesti
numerarul aflat in casieria unitatilor si prin disponibilitatile aflate in conturi la banci.

Dispozitia de livrare
cuprinde ordinul dat catre depozitul de produse finite pentru eliberarea unor produse
si confirmarea cantitatii eliberate.

Dispozitia de plata
document de dispozitie prin care unitatea economica da dispozitie bancii sa-i achite obligatiile fata de furnizori.

dispozitie de plata
formular care serveste la plata unor sume din casieria unitatii

Diurna
Indemnizatie platita cuiva pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare �n alta localitate �n interes de serviciu.Suma zilnica platita unui ziler

dividend
acea parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni apartinand unei anumite clase. Poate fi platit in numerar sau sub forma de actiuni

Dividende
venituri pe care societatea le incaseaza proportional cu numarul titlurilor detinute si in raport de profitul obtinut de societatile respective.

dividente
cauta cuvantul dividende

Documente centralizatoare
care se intocmesc pentru insumarea mai multor documente primare, de exemplu borderoul vanzarilor zilnice.

Documente cu regim special
cele tiparite, completate, folosite si pastrate conform unor dispozitii legale speciale. Ele sunt inseriate, numerotate la tipografie sau in cadrul unitatii care le foloseste si contin mentiunea regim special. Documentele cu regim special (de exemplu, chitanta) trebuie tinute in evidenta si justificate ca formulare, atat cele folosite cat si cele nefolosite.

Documente cumulative
contin date privind mai multe operatii economice de acelasi fel.Acestea contin in plus
, pe langa datele obligatorii comune tuturor categoriilor de documente, diferite totaluri cantitative si valorice, perioada pentru care au fost centralizate datele din documentele individuale, numarul de ordine al acestora, locul pastrarii documentelor individuale etc.

Documente fara regim special
tipizate sau netipizate, se deosebesc de cele cu regim special prin aceea ca nu sunt strict socotite, nu trebuie justificate formular cu formular atunci cand nu sunt completate (exemplu, nota de contabilitate). Ele se intocmesc cu respectarea normelor generale cu privire la intocmirea si circuitul documentelor.

Documente primare
in care se consemneaza pentru prima data efectuarea unei singure operatii economice sau financiare, de exemplu, bon de vanzare;

Donatie
contractul prin care una din parti transmite celeilalte proprietatea unui bun material fara sa primeasca ceva in schimb.

Dreptul de suita
dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia retinerii si platii catre autor a sumei corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.

DREPTURI SALARIALE:
Reprezinta totalitatea drepturilor banesti ce se cuvin ca urmare a muncii prestate intr-o anumita perioada (salariu realizat, sporuri, indemnizatii, prime, concedii, concedii medicale, etc).

____________________________________

economia de piata
este sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privată asupra mijloacelor de productie. Este un sistem cooperativ in care fiecare individ se integrează din si in vederea propriului interes. Statul nu intervine in actiunile ce fac obiectul pietei.

Economist
persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice

Eficienta economica
eficacitate economica determinata matematic prin raportul dintre veniturile si cheltuielile stabilite pt. o perioada de timp delimitata

emisiune
plasament de titluri de valoare

Evaziunea fiscala
sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in continuare contribuabili.

Excedent
suma cu care veniturile/incasarile depasesc cheltuielile/platile

exercitiu financiar
perioada cuprinsa intre 01.01 si 31.12 a unui an caledaristic cu exceptia primului an de activitate ,cind aceasta inceoe la data infiintarii potrivit legii ,la registrul comertului

Exigibil
sume de bani a caror executare poate fi ceruta imediat de catre creditor

exigibilitate
Calitate a unei creante sau a unei obligatii de aise putea pretinde executarea, chiar silita daca este nevoie

expert contabil
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatii economice-financiara si de contabilitate, de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

Export
ansamblu operatiunilor de vanzare bunuri, prestari de servicii, lucrari de investitii efectuate in strainatate, contra plata.

_____________________________

factura
Act justificat privind vinzarile si cumpararile de marfuri,lucrarile executate si serviciile prestate,precum si marfurile lasate in pastrare

Factura fiscala
formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

facturi
cauta cuvantul factura

FIFO (primul intrat/primul iesit)
metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va plati un impozit pe profit mai mare.

Fisa de magazie
registru de evidenta operativa sub forma foilor volante. Fisele de magazie se tin pentru fiecare articol in parte, grupate pe conturi si pe locuri de depozitare (gestiuni).

fisa post
Reprezinta un document, anexat la contractul individual de munca, ce cuprinde, in detaliu, responsabilitatile postului, calificarile persoanei respective si alte informatii utile

fiscalitate
sistem de percepere a impozitelor si taxelor prin FISC,totalitatea obligatiilor fiscale ale unei persoane fizice sau juridice

flux
crestere a intensitatii unui proces, afluenta

FORME DE CONCURENTA
– concurenta perfecta – concurenta imperfecta – concurenta loiala – concurenta neloiala

Franciza
un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs
sau un serviciu.

Franco
comert in cadrul caruia toate chelt. De incarcare, transport, asigurare, etc. sunt cuprinse in pretul marfii; ex. Franco-depozit client = toate chelt. Pana la depozitul clientului sunt suportate de furnizor

franco depozit
(beneficiar)transportul intra in sarcina furnizorului iar(furnizor)transportul intra in sarcina beneficiarului.

Frauda fiscala

omisiunea de declaratii facute la termenele legale; disimularea sumelor supuse impozitului; crearea de situatii care sa impiedice achitarea la timp a impozitelor; organizarea insolvabilitatii firmei; etc.

FUNCTIONAREA CONTULUI 5211 BUGET LOCAL
Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ- teritoriale tin evidenta disponibilitatilor bugetului local,provenite din venituri incasate si alte surse potrivit legii,aflate in connturi deschise la unitatile trezoreriei statulu.Contul 5211 este un cont de activ, in debitul contului se inregistreaza incasarile reprezentind veniturile bugetului local sau alte surse p-e structura clasificatiei bugetare ,conform prevederilor legale,iar in credit sume restituite sau platite din bugetul local.Soldul debitor reprezinta disponibilitati le bugetului local aflate la trez.statului.In timpul anului contul 5211 poate prezenta si sod creditor ca urmare a inregistrarii unor goluri de casa aparute pe parcursul executiei bugetare

________________________

Gaj
bunul material depus drept garantie de catre un debitor la dispozitia creditorului

Garant
persoana fizica sau juridica ce garanteaza cu veniturile sau cu averea sa obligatiile unui debitor fata de un creditor

grad indatorare
indicator financiar,exprimat sub forma de raport intre obligatiile pe termen mediu si lung,fata de capitalurile permanente ale unui agent economic

_____________________________

Hartii de valoare
sunt considerate timbrele fiscale
si marcile postale, tichetele de calatorie, biletele de odihna si tratament balnear, bonurile de benzina, cantitati fixe etc.

_____________________

Imobilizari necorporale sau materiale
sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.

Import
totalitatea operatiunilor de aducere in tara a unor marfuri, servicii, lucrari de investitii din strainatate, contra plata.

impozit dividende
cauta impozit pe dividende

Impozit final
impozitul stabilit asupra categoriilor de venit impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil.

Impozit pe dividende
se retine in cota legala de 5% asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor din profitul net.

Impozit pe venit global
suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil.

impozitul pe profit
Reprezinta un impozit datorat la bugetul statului de catre toti contribuabilii, asa cum ii defineste Codul Fiscal, care inregistreaza profit fiscal in perioada de raportare si totodata, o cheltuiala fiscala a intreprinderii suportata la nivelul intregii sale activitati

Impunere
activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp.

Incidenta
desfasurarea unei actiuni care constituie contraventie

Independenta exercitiului
este legata de decuparea, sectionarea activitatii continue a unei unitati patrimoniale in exercitii contabile si fiscale
.

indicator
expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen financiar-economic din toate punctele de vedere

indicator macroeconomic
reprezinta un indicator din ramura stiintei economice, care studiaza relatiile economice la nivelul economiei nationale

indicatori
expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al legaturii reciproce cu alte fenomene ;

indicatorul de lichiditate
indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati

indicatorul gradului de indatorare
este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu cat si cel imprumutat

indicatorul lichiditate
indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati

Insolvabilitatea
situatia in care se afla un debitor ce nu poate satisface platile datorate creditorilor, la un moment dat

Instiintare de plata
document intocmit de catre organele financiare, prin care contribuabilul este instiintat despre impozitele si taxele pe care le are de platit

Instrumente de trezorerie
titlurile de valoare achizitionate cu scopul protejarii disponibilitatilor banesti sau al realizarii unor operatiuni speculative.

Intangibilitatea bilantului de deschidere
Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Ca urmare, este interzis ca schimbarile de procedee de lucru sau corectarea eorilor constatate sa influenteze situtia initiala (bilantul de deschidere) al noului exercitiu.

intracomunitar
activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene

intracomunitare
referinta la relatiile economice intre cel putin doua state membre UE

Inventarierea
actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric.

Inventarierile anuale
sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita un volum mare de munca, ele neputandu-se efectua concomitent asupra tuturor gestiunilor si elementelor patrimoniale dintr-o unitate.

Inventarierile generale
cuprind toate elementele patrimoniale aflate in patrimoniul unei unitati. Pentru asigurarea imaginii fidele furnizate de catre bilantul contabil, inventarierile anuale sunt de regula inventarieri generale si totale.

Inventarierile partiale
cuprins numai unele elemente patrimoniale (materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva. Inventarierile periodice sunt de regula partiale.

Inventarierile periodice
se efectueaza conform unei planificari proprii intocmita de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecventa acestor inventarieri se stabileste in functie de particularitatiele fiecarei gestiuni si de ritmul miscarii elementelor patrimoniale.

Inventarierile prin sondaj
cuprind numai unele sortimente sau numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca la inventarierileprin sondaj se constata nereguli semnificative, acestea se transforma in inventarieri totale.

Inventarierile totale
se extind asupra tuturor sortimentelor care formeaza un element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse
) sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune, indiferent de natura lor (mijloace fixe, obiecte de inventar, marfuri).

Investitii (imobilizarile) financiare
plasamentele de capital, p eo perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.

Investitiile
totalitatea cheltuielilor prin care se achizitioneaza, se construiesc sau se confectioneaza mijloace fixe noi.

invoice
Reprezinta un document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, document de insotire a marfii pe timpul transportului, document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

___________________________

jurnal contabil
registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patromoniului

JURNALE
Document in care se consemneaza operatiuni zilnice (ex.jurnal de casa)

JURNALE DE TVA
Sint documente obligatorii de tinere a evidentei operatiunilor impozabile,in scopuri de tva astfel incit sa se poate determina baza de impozitare si taxa pa valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si /sau prestari de servicii efectuate,deductibila aferenta achizitiilor

JURNALU CUMPARARILOR
Documentul in care se evidentiaza baza de impozitare si tva deductibila aferenta cumpararilor

_______________________________

Know Ăť how
un ansamblu de informatii practice, nebrevetate, rezultand din experienta francizorului si verificate de catre acesta.

_____________________________-

Leasing
sistem de finantare indirecta a investitiilor

Licenta comerciala
aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite marfuri, data de organele de stat unor persoane fizice sau juridice

Licenta economica
contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.

lichiditate
totalitatea banilor de care dispune o societate pentru a face platile la termen

lichiditate imediata
transformarea urgenta a activelor in numerar.

lichiditatea
cauta lichiditate

lichiditatea imediata
un indicator care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

LIFO (ultimul intrat/primul iesit)
pentru iesiri se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea acestuia s.a.m.d. Ca dezavantaj al metodei se mentioneaza faptul ca in perioadele de inflatie are loc micsorarea profitului real al unitatii.

______________________________________-

majorare capital social
cresterea capitalului social prin aportul in bani sau natura al proprietarului

Majorarea capitalului social
are loc pe calea emisiunilor de noi actiuni sau parti sociale, a aportului intreprinzatorilor, a fuziunilor si prin operatiuni interne de capitalizare.

Management
ansamblu de tehnici de organizare si de gestionare a intreprinderilor

Marca de comert
semnul distinctiv pe care il folosesc firmele de comert pt. Ca beneficiarii sa deosebeasca marfurile lor de altele similare, ale altor firme.

marja
diferenta intre costul de vanzare si cel de productie

Metoda cantitativ-valorica
consta in tinerea unei evidente cantitativ-valorice pe fiecare fel de marfa din cadrul gestiunilor si a unei evidente valorice pe fiecare gestiune in parte.

Metoda global-valorica
consta in tinerea la compartimentul contabilitate a unei evidente global-valorice pe gestiuni si, daca este cazul, pe grupe de marfuri.

Metoda inventarului intermitent
poate fi utilizata numai in societati mici si mijlocii; etapele de inregistrare suntĂĄ: valoarea stocului la inceputul lunii (provenita din inventarierea stocului la sfarsitul lunii precedente) se anuleaza (se reia) prin trecerea ei pe cheltuieli, in ipoteza ca stocul se va consuma sau se va vinde in luna curenta (se debiteaza contul de cheltuieli si se crediteaza contul de stocuri), intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza direct pe cheltuielile societatii, iesirile din timpul lunii nu se inregistreaza, la sfarsitul lunii se inventariaza obligatoriu stocul final, determinand valoarea acestuia, care se inregistreaza in debitul contului de stocuri. Metoda prezinta dezavantajul ca nu inregistreaza iesirile din gestiune cronologic si impune inventarierea obligatorie la sfarsitul fiecarei luni. Iesirile din timpul lunii se determina la sfarsitul lunii, conform relatieiĂĄ:

Metoda inventarului permanent
este utilizata in majoritatea societatilor comerciale -dar obligatoriu in cele mai mari- etapele de inregistrare sunt – valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste in soldul initial debitor al conturilor din clasa 3, intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe debitul conturilor din clasa 3 -rulaj debitor-, iesirile din gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe creditul conturilor din clasa 3 – rulaj creditor

Metoda operativ-contabila
se deosebeste de metoda fiselor prin aceea ca nu se mai deschid fise analitice de materiale in cadrul contabilitatii, evidenta analitica a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale fiind tinuta numai cu fisele de magazie, cantitativ. Inregistrarile in fisele de magazie se fac de contabil sau de gestionar si sunt verificate de contabil.

Metode de amortizare
exista urmatoarele metode de amortizare : metoda lineara, metoda degresiva, metoda accelerata.

monetar
Inventar al banilor sortati dupa valoare, pe cupluri si pe monede

monografie
studiu stiintific care trateaz? amplu, multilateral ?i aprofundat o problem?

MONOPOL
Structura de piata in care o singura firma asigura oferta pentru un anumit bun sau serviciu. Prin pozitia sa pe piata aceasta dicteaza conditiilor generale de vanzare-cumparare de pe piata bunului (serviciului) respectiv.

__________________________________

Navlu
pretul pe care armatorul il pretinde navlositorului pentru transportul maritim sau fluvial, pe baza unui contract de transport

Necompensarea
presupune evaluarea si inregistrarea separata a elementelor de activ si de pasiv, precum si a veniturilor si cheltuielilor.

NESTOCAT
Nu se stocheaza ci se consuma imediat ce se procura materialele sau obiectele si au valori mici(de regula rechizite)

NIVEL DE TRAI
Masura in care sunt satisfacute necesitatile materiale si spirituale ale populatiei unei tari, intr-o anumita perioada de timp.

Nota de contabilitate
document de inregistrare prin care se inregistreaza o anumita operatie ce nu are la baza alt document justificativ.

nota de restituire
document utilizat pentru returnarea la magazie a materiilor prime/ materialelor ridicate pe bază de bon de consum. Documentul permite:preluarea automată a unei comenzi interne;preluarea automata a unei comenzi interne; exprimarea cantitatilor pentru un articol si in alta unitate de masura decat unitatea de măsură de bază a articolului; reflectarea in gestiune a modificarilor si contarea documentului; vizualizarea/ listarea documentului

Notificare
instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane fizice sau juridice ca un anumit act juridic a fost indeplinit sau urmeaza a fi indeplinit

______________________________

Obligatiunea
este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici (deci si de societatile comerciale) care confera posesorului ei calitatea de creditor fata de institutia emitenta si care are dreptul sa primeasca pentru suma imprumutata un anumit venit fix sub forma de dobanda, de castiguri prin trageri la sorti sau sub ambele forme.

OLIGOPOL
Structura de piata in care un numar mic de firme mari asigura cea mai mare parte a ofertei unui anumit bun sau serviciu. Numarul de vanzatori este suficient de mic, iar puterea economica a fiecaruia dintre ei este destul de mare pentru ca actiunile intreprinse de fiecare firma, luata separat, sa aiba un impact semnificativ asupra conditiilor generale de vanzare-cumparare de pe piata bunului (serviciului) respectiv.

operatiune triunghiulara
este operatiunea in care sint implicati trei parteneri comerciali inregistrati in scopuri de TVA, in trei state membre diferite ,iar marfurile circula direct de la furnizor la beneficiarul final

operatiuni triunghiulare
suma totala de achizitii intracomunitare de bunuri

Operatiuni valutare
acte si fapte care exprima nasterea, modificarea sau stingerea unor obligatii exprimate in valuta

OPT
Ordinul de plata pentru rezoreria statului (OPT) este un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la Trezoreria Statului,care se supune prevederilor Bancii Nationale a Romaniei si se utilizeaza de catre utilizatori pentru plata impozitelor ,taxelor si a altor obligatii datorate bugetului de stat,bugetul asig.sociale de stat bugete locale,achitatea obligatiilor catre furnizori si creditori,virari de sume reprezentind transferuri si subventii.

___________________________

Paritate
egalitate valorica, echivalenta in valoare

Pasivul bilantului
se inscriu aceleasi mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru agentul economic.

Patrimoniu
totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.

Perioada impozabila
anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

Perisabilitati
scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt : uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare.

Permanenta metodelor
presupune asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste aplicarea regulilor si procedeelor contabile; evaluarea activelor si pasivelor, a veniturilor si cehltuielilor; prezentarea situtiei patrimoniale si a rezultatelor.

Persoana juridica
persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi proprietari, pot avea un patrimoniu, drepturi si obligatii, reprezentanti

PIATA MUNCII
Piata muncii reprezinta ansamblul actelor de vanzare-cumparare a fortei de munca, a relatiilor specifice acestora, ce au loc intr-un spatiu economic; ea releva intalnirea cererii cu oferta de munca, stabilirea, pe aceasta baza, a conditiilor pentru angajarea salariatilor, negocierea si fixarea salariilor in functie de performantele lucratorilor, realizarea moblitatii salariilor si fortei de munca pe locuri de munca, firme, zone etc.

pierdere
Reprezinta rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in aceeasi perioada

Pierderi peste normale legale
pierderile naturale
care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse
pentru care nu s-au fixat cote legale de pierderi. Sunt considerate pierderi peste normele legale si aceke pierderi care provin din stricaciuni dau deteriorari, care se datoreaza unor accidente, unor cauze de forta majora, precum si acelea care provin din neglijenta, proasta gospodarire si rea credinta, indiferent daca s-au produs in limita cotelor stabilitae sau depasesc aceste cote.

Pierderile legale
sunt considerate scaderile din greutate sau volum care se produc in timpul transportului, depozitarii, manipularii sau desfacerii produselor, ca urmare a evaporarii, volatizarii, uscarii, scurgerii, pulverizarii, faramitarii (la taierea cu cutitul sau toporul), imbibarii ambalajelor, spargerii sau a altor cauze asemanatoare, in masura in care cuantumul acestor pierderi, se incadreaza in cotele normale de pierderi stabilite.

plan de conturi
Reprezinta sintaxa intregului mecanism de reprezentare si calcul al situatiei patrimoniului si al rezultatului obtinut. Reprezinta un instrument prin care se reflecta, valoric, patrimoniul unei intreprideri, in totalitatea lui si pe parti componente, relatiile dintre elementele patrimoniale, procesele economice si sursele de finantare ale acestora. Reprezinta matricea intregului sistem de conturi in cadrul careia fiecare cont, de diverse grade de cuprindere a elementelor patrimoniale este delimitat printr-o denumire si simbol cifric fiinde incadrat intr-o clasa si grupa in raport de un anumit criteriu de clasificare.

Plasamente financiare
valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plasamanet si instrumente de trezorerie.

Poprire
dispozitia legala prin care pers. Fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de poprire o anumita suma de bani stabilita printr-o hotarare judecatoreasca

Prag de semnificatie
informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc sau care vor influenta evolutiile viitoare, informatii care trebuie sa satisfaca necesitatile beneficiarilor (utilizatorilor).

Prejudiciu
producerea unei pagube materiale sau financiare de catre o pers. Fizica sau juridica altor pers. Fizice sau juridice, paguba ce trebuie recuperata de la cei care au produs-o

Prescriptie
modul de stingere a dreptului la actiune prin efectul neexercitarii acestuia in termenul prevazut de lege

Principiul continuitatii activitatii
se bazeaza pe presupunerea ca, intr-un viitor previzibil, unitatea isi continua in mod normal activitatea, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.

Principiul exigibilitatii
presupune posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene.

Principiul lichiditatii
posibilitatea transformarii elementelor patrimoniale in bani.

Procura
imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.

profit contabil
diferenta dintre venituri si cheltuieli

profit net
reprezinta diferenta dintre profitul brut obtinut de o entitate economica si impozitul pe profit aferent

Profitul brut
total venituri realizate Ăť total cheltuieli efectuate.

proforma
copia unei facturi
finale expediata clientului in avans -” factura de forma ” utilizata la exportul unor marfuri fara plata, cu valoarea utilizata doar pentru calculul taxelor vamale

prorata
se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus
veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere. In calculul prorata la numitor se adauga alocatiile, subventiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, in scopul finantarii activitatii scutite fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Se exclud din calculul prorata veniturile financiare, daca acestea sunt accesorii activitatii principale. Nu se includ in calculul prorata serviciile efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, astfel cum sunt definiti la art 151 alin2 cof fiscal. prorata se determina anual, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intregul an fiscal. Prin exceptie aceasta poate fi determinata lunar sau trimestrial, dupa caz, conform alin 13 cod fiscal, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cele efectiv realizare in cursul fiecarei luni, respectiv trimestru.

Provizioane
se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.

Provizioane de depreciere
se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (actuala) a imobilizarilor Ăť mai mica decat valoarea de inregistrare (neamortizata).

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli. Astfel de provizioane se constituie pentruĂĄ: litigii (cand se constata probabilitatea pierderii unui proces in curs de desfasurare)ĂĄ; cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii (cheltuieli cu reparatii de volum mare)ĂĄ; garantii acordate clientilorĂĄ; pierderi din operatiuni de schimb valutar etc.

Provizioane reglementate
acea parte din rezultatul financiar care este pusa de o parte pentru a face fata ulterior fie unei deprecieri sau pierderi a elementelor de activ, fie unor cheltuieli care nu sunt inca efective, dar care sunt probabile.

provizioanele
echivalentul valoric al deprecierilor reversibile a imobilizarilor

provizion
depozit

Prudenta
aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa se evite riscul transferului asupra viitorului, a incertitudinilor prezentului, incertitudini ce pot greva patrimoniul si rezultatele unei unitati economice.

Rabat
reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comerciali

Comments are closed.